Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

sininen
16:57
Lubię siłę czerni,
i nieużywania słów.
Wszystkiego, co niezmienne,
w nicości za oknem, gdy budzą się mgły. 
— Myslovitz - Przypadek Hermana Rotha
Reposted fromhey-jude hey-jude viabrzask brzask

May 18 2017

sininen
18:12
sininen
18:11
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viasilence89 silence89

May 07 2017

sininen
20:07
Ostatnie dwa miesiące żyję na odpierdol.
— 12-01/20-03
20:05
0672 54db 500
Reposted fromidiod idiod viakotfica kotfica
sininen
20:04
5785 9774 500
Łódź, ul.Piramowicza
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viahepi hepi

April 23 2017

sininen
18:44
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viadanonisko danonisko
sininen
18:44
Reposted fromcarfreitag carfreitag viadanonisko danonisko
sininen
18:42
5339 02c0
Reposted fromyanek yanek viahepi hepi

April 08 2017

sininen
20:55
Może zgrzeszyłem przez brak grzechu?
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
sininen
20:55
Świat nie może umrzeć. Wielu już pokoleniom zdawało się, że świat umiera. Ale to tylko ich własny świat umierał.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
sininen
20:52
3211 8780
Reposted fromnyaako nyaako viaHypothermia Hypothermia
sininen
20:51
7404 1c2f
Reposted fromtfu tfu viaHypothermia Hypothermia
sininen
20:51
0637 f9cc 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaHypothermia Hypothermia

April 04 2017

sininen
18:21
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viabrzask brzask
sininen
17:57
Reposted fromcarfreitag carfreitag viagruetze gruetze
sininen
17:56
9936 eaf5
Reposted fromoktawka oktawka viaAmericanlover Americanlover
sininen
17:36
0227 53e2
17:36
2460 872c

April 03 2017

sininen
17:04
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl