Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

sininen
15:49
Nie pochwalam szkół. Przeszkadzają w edukacji.
— Terry Pratchett
Reposted fromuseyourillusion useyourillusion viakotfica kotfica
sininen
15:44
0701 dae3
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaHypothermia Hypothermia

November 20 2017

sininen
19:04
2456 191b 500
Reposted fromFlau Flau viapati2k6 pati2k6
sininen
19:04
1818 dde0 500
Reposted from3ch0 3ch0 viapati2k6 pati2k6
sininen
19:00
4422 7d03
Reposted fromzciach zciach viakoskoss koskoss
sininen
18:59
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakoskoss koskoss
sininen
18:58
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
sininen
18:54
18:53
2854 1cd1 500
sininen
14:36
6612 4388
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viavolldost volldost
sininen
14:36
4332 bf51
Reposted fromrof rof viavolldost volldost

November 05 2017

17:25
4655 700c
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:24
2982 9dec 500
17:24
3939 36b0
Reposted fromLauderdak Lauderdak viajointskurwysyn jointskurwysyn
sininen
17:22
powiedz mi jak można czuć tak mocno coś, czego nie można dotknąć ?
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

August 11 2017

15:01
9929 9c8c 500
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace vianyaako nyaako

August 06 2017

sininen
12:19
3153 71fb 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaidylla idylla
sininen
12:10
0762 7adc
Reposted fromscorpix scorpix viasignofthemoth signofthemoth

August 04 2017

sininen
18:30
sininen
18:30
2980 73cd
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl